Privacyverklaring Ergotherapie Praktijk Voorburg

Ergotherapie Praktijk Voorburg is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Ergotherapie Praktijk Voorburg beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Ergotherapie Praktijk Voorburg is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Overal waar u in deze tekst leest over uw persoonsgegevens kan dat betrekking hebben op onze cliënten maar ook op onze werknemers en andere relaties wiens persoonsgegevens door onze praktijk worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Ergotherapie Praktijk Voorburg verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Ergotherapie Praktijk Voorburg  gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
Onze praktijk moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van ergotherapeutische behandelingen. Op grond van wettelijke verplichtingen (WGBO) zijn wij verplicht uw medisch dossier 15 jaar te bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode vernietigen wij uw gegevens. Onze praktijk bewaart uw gegevens elektronisch. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Ergotherapie Praktijk Voorburg om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Ergotherapie Praktijk Voorburg ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt verzending van uw gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Uw privacyrechten
U heeft recht op informatie over onze gegevensverwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikel 13 en 14 AVG), recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG), recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG) en/of recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 AVG) door Ergotherapie Praktijk Voorburg. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 AVG). 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Uw verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook zo’n verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af. U kunt uw verzoeken sturen aan of mailen naar:

Ergotherapie Praktijk Voorburg
Jacob van den Eyndestraat 73
2274 XA Voorburg
info@ergotherapievoorburg.nl

Collectieve Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Collectieve Functionaris Gegevensbescherming. Zijn/haar naam en emailadres staan op onze website. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de AP leest u meer hierover: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht 

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.